header banner
Default

Genç memurlar kira yardımı talep ediyor


Table of Contents

  Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Memur-Sen tarafından, kamu görevlerinin talep ve beklentilerine ışık tutmak amacıyla Kamu Görevlilerinin 7. Dönem Toplu Sözleşmeden Beklentileri Araştırması yapıldı.

  50 bin kişi ile yapılan anket çalışmasında, kira yardımına genç memurların diğer memurlara göre daha çok ihtiyaç duyduğu sonucu ortaya çıktı.

  Ankete katılan 35 yaş üstü memurlar, kira yardımını yüzde 78,5 düzeyinde talep ederken, 35 yaş altında bu oran yüzde 84'e yükseldi.

  Ayrıca 35 yaş üstü memurlarda kreş yardımı talebi yüzde 11 iken, bu oran genç memurlarda yaklaşık yüzde 22 oldu.

  Ankete katılan 35 yaş altı memurların yüzde 62'sinin bekar, 35 yaş üstü memurların ise yüzde 19'unun bekar olduğu görüldü.

  Bekar memurların sadece yüzde 17,6'sı kendi evinde otururken, bu oranın evli memurlarda yüzde 50'ye yükseldi.

  BEKAR MEMURLAR "YARDIM OLMADAN EVLENEMEM" DİYOR

  Bekar memurların yaklaşık yüzde 94'ünün maddi yardım almadan evlenemeyeceğini düşündüğü sonucunun elde edildiği ankette, bekar memurlar evlenme, doğum ve ölüm yardımının yaklaşık yüzde 50 oranında ilk sırada artırılması gerektiğini düşünüyor. Evli memurlarda bu oran yüzde 19'da kaldı.

  Araştırmada da ayrıca genç memurlar arasında doğum izninin 32 haftaya çıkarılması talebi de yüzde 24 oranında destek buldu.

  Öte yandan, toplu sözleşmenin önündeki engeller bakımından 35 yaş üstünde zor ekonomik koşullar yüzde 36 oranında öne çıkarken, 35 yaş altında bu oranın yaklaşık yüzde 40'a yükseldiği sonucu ortaya çıktı.

  Sources


  Article information

  Author: Stephanie Smith

  Last Updated: 1698044282

  Views: 884

  Rating: 3.8 / 5 (50 voted)

  Reviews: 98% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Stephanie Smith

  Birthday: 1920-04-28

  Address: 90271 Mendez Orchard Suite 219, South Todd, WA 42503

  Phone: +4680727007857693

  Job: Pilot

  Hobby: Geocaching, Origami, Wine Tasting, Wildlife Photography, Bird Watching, Fencing, Bird Watching

  Introduction: My name is Stephanie Smith, I am a welcoming, sincere, vivid, Colorful, accomplished, rich, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.